Fundusze Europejskie
Artykuł
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
zdjecie
Podstawą naliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli będą wydatki bieżące, które ponosi gmina ze swych własnych środków, a nie z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci. Tak wynika z - przygotowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu - objaśnienia zakresu stosowania przepisów o finansach publicznych w ustalaniu podstawy naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Na ucznia niepełnosprawnego jest to kwota w wysokości nie niższej niż ta przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Według interpretacji opolskiej izby, w aktualnym stanie prawnym, podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowią wszystkie wydatki bieżące ponoszone w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko.

Są to zarówno wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy, jak i z opłat wnoszonych przez rodziców m.in. za korzystanie przez ich dzieci z nauczania, wyżywienia i opieki w czasie wykraczającym poza jego bezpłatny wymiar ustalony przez władze samorządowe.

Izba zwraca uwagę na to, że ustawodawca określając sposób wyliczenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w żaden sposób nie odniósł się do źródeł dochodów, z których wydatki te będą pokrywane.

- Może to prowadzić do sytuacji zawyżenia wydatków bieżących, stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości dotacji, gdyż rodzice, którzy posyłają dziecko do przedszkola publicznego i dokonują opłat za pobierane świadczenia, pośrednio przyczyniają się do zwiększenia wysokości dotacji na dzieci w placówkach niepublicznych - czytamy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Dlatego Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zawiera nowe regulacje w tej kwestii. Dokument przewiduje, że podstawą naliczenia dotacji według znowelizowanego przepisu będą wydatki bieżące, które ponosi gmina ze swych własnych środków, a nie z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci, w związku z korzystaniem z edukacji, wychowania i opieki oraz wyżywienia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez samorząd.

Jednocześnie, jak przypomina RIO, ustawa o finansach publicznych wprowadziła możliwość gromadzenia przez samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący samorządu, na wydzielonym rachunku.

- Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego określa m.in. jednostki budżetowe, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są zbierane na rachunku, oraz przeznaczenie dochodów. Dochodami tymi mogą być przykładowo wpłaty dokonywane przez rodziców i przeznaczane na wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola - przypomina RIO w Opolu.

Źródło: Portal Samorządowy
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter