Fundusze Europejskie
Artykuł
Dofinansowanie na projekt kulturalny
zdjecie
Nawet 500 tys. euro dotacji mogą uzyskać polskie organizacje i instytucje na realizację projektów kulturalnych w Programie Kultura (2007-2013). Jak to zrobić? Wystarczy pomysł, zaangażowani partnerzy i przekonująca aplikacja. W obszarze 1.1 i 1.2.1, krótko- i długoterminowe projekty kulturalne, wnioski można składać do 3 października 2012. Jest to już ostatni rok składania wniosków w tej edycji programu.


Pomysł

W Programie Kultura o granty na projekty kulturalne starać się mogą instytucje i organizacje, a także przedsiębiorstwa, których główna działalność związana jest ze sferą kultury, posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. Mogą one realizować tzw. „miękkie” i non-profitowe projekty krótkoterminowe trwające maksymalnie 2 lata, angażujące co najmniej trzech współorganizatorów lub długoterminowe, trwające od 3 do 5 lat, mające na celu osiągnięcie trwałej współpracy pomiędzy co najmniej sześcioma partnerami.

Program dofinansowuje do 50 proc. kosztów projektu. W przypadku projektów krótkoterminowych dofinansowanie wynosi od 50 tys. do 200 tys. euro, a długoterminowych od 200 tys. do 500 tys. euro rocznie. Szansę na otrzymanie grantu mają projekty odnoszące się do zagadnień ponadnarodowych, spełniające cele programu, innowacyjne, oryginalne i kreatywne, a także dobrze widoczne i rozpoznawalne.

Działania w projekcie mogą obejmować na przykład wystawy, koncerty, spektakle, programy wymiany młodych twórców oraz kursy mistrzowskie i warsztaty.- Najistotniejszy w aplikowaniu o projekty w ramach Programu Kultura jest innowacyjny pomysł. Jednocześnie ważne jest, aby nie był on zbyt elitarny, by mógł być adresowany do szerokich rzesz odbiorców. Instytucja aplikująca powinna również umieć przenieść swoją wizję artystyczną na papier i przekształcić w swego rodzaju plan realizacji celu– uważa Joanna Szczecińska ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, która uzyskała grant na projekt „SEMe – SharingEuropeanMemories”.

Zaangażowani partnerzy

Kluczowym zadaniem Programu Kultura jest zachęcanie do europejskiej współpracy ponadnarodowej, tworzenie nowych partnerstw oraz rozwijanie już istniejących kontaktów. Dlatego dofinansowanie mogą otrzymać tylko przedsięwzięcia kulturalne współtworzone i realizowane przez partnerów z różnych krajów europejskich. W projekcie można wziąć udział na trzy sposoby, jako lider – koordynator projektu, współorganizator oraz partner stowarzyszony. Lider i współorganizator muszą wnieść część finansowego wkładu własnego, partner stowarzyszony nie ma takiego obowiązku. Operatorzy powinni uzupełniać się wzajemnie, każdy z nich powinien mieć szansę wniesienia swoich doświadczeń i umiejętności.

Jak znaleźć współorganizatorów? - Poszukiwania partnerów warto rozpocząć od rozważenia organizacji, z którymi już współpracujemy– radzi Joanna Bębenkowska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury. –Można również skorzystać z sieci organizacji kulturalnych działających na poziomie europejskim, a także baz poszukiwania partnerów i internetowych platform wymiany informacji na temat europejskiej kultury i sztuki. Również polski Punkt Kontaktowy ds. Kultury oraz Punkty Kontaktowe w innych krajach pomagają w znalezieniu odpowiednich instytucji poprzez zamieszczenie informacji w swoich bazach danych, rozesłanie newsletterów lub bezpośrednie zwrócenie się do konkretnych instytucji, czy organizacji.

Przekonująca aplikacja


Wnioski w Programie Kultura składa się bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Co jest oceniane? Przede wszystkim wartość merytoryczna według siedmiu kryteriów: europejska wartość dodana, zgodność z celami programu, jakość proponowanych działań, jakość partnerstwa, zakładane rezultaty, rozpowszechnianie i promocja oraz długofalowe oddziaływanie projektu. Poza tym oceniane są kompetencje i kwalifikacje do przeprowadzenia proponowanego projektu oraz zasoby finansowe organizacji.

Program Kultura dysponuje budżetem 400 mln euro na lata 2007-2013, jego celem jest rozwijanie współpracy na poziomie europejskim, wspieranie dialogu międzykulturowego, mobilności artystów oraz obiegu dzieł. Działa w 37 krajach w UE i poza nią. Pozwala uzyskać granty na organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia literackie, festiwale, działalność operacyjną oraz badania europejskiej polityki kulturalnej.

Tylko w latach 2007-2011 udało się włączyć w działalność międzynarodową ok. 3000 organizacji z ponad 70 krajów. Wsparcie dla tłumaczeń literackich pozwoliło dokonać przekładów ponad 1,6 tys. książek w ciągu trzech pierwszych lat trwania programu, dzięki czemu około 1,4 mln czytelników zyskało możliwość dostępu do nowych dzieł autorów z innych krajów. Za wdrożenie programu na poziomie wspólnotowym odpowiedzialna jest Komisja Europejska oraz działająca pod jej nadzorem Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Za promocję programu na poziomie państw członkowskich odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury. Punkt Kontaktowy w Polsce działa w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza. Co roku organizuje konferencje, prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne oraz pomaga w znalezieniu partnerów do projektu i przygotowaniu aplikacji.

Więcej na stronie: www.program-kultura.eu
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter