Fundusze Europejskie
Artykuł
Dotacje na szkolenia i doradztwo
zdjecie
Można ubiegać się o dotacje na wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców w województwie pomorskim. Do podziału jest 26 mln zł.  Wnioski przyjmowane są do 21 maja.  

Wnioski przyjmowane są w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie można uzyskać na ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także na doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Poziom dofinansowania obejmuje refundację 85 proc. kosztów ze środków EFS oraz 15 proc. ze środków krajowych.

Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowalne ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku.

Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.

Zobacz szczegóły dotyczące naboru.


Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter