Fundusze Europejskie
Bezpłatne szkolenia
Łódź. Bhp i ochrona środowiska w firmie
Termin: 2012-02-03 - 2012-02-18
Program szkolenia
- Źródła prawa pracy : przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy
- Nawiązanie stosunku pracy : rodzaje stosunku pracy, umowa o prace i jej rodzaje, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści umowy o pracę
- Ustanie stosunku pracy: formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie
- Ustanie stosunku pracy : formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia:elementy wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie za czas przestoju, ochrona wynagrodzenia, świadczenia przysługujące za okres czasowej niezdolności do pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności
- Urlopy pracownicze: nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne.
- Czas pracy
- Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych: kobiety, młodociani
- Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych - inwalidzi, poborowi
- Prawo ubezpieczeń społecznych :zasady opłacania składek na Ubezpieczenie pracownika-obowiązki pracodawcy i pracownika
- Odpowiedzialność materialna pracownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy
- Zasady gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym
- Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych
- Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej związanej ze stosunkiem pracy
- Porządek i dyscyplina pracy - nagrody i wyróżnienia, kary porządkowe, zwolnienia od pracy
- Prawo ubezpieczeń społecznych: świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- Szczególne zasady rozwiązywania umów o prace z winy zakładu pracy oraz zwolnienia od świadczenia pracy
- BHP - Dział X Kodeksu pracy - nadzór nad warunkami pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika
- Funkcje działu kadr jego organizacja i procedury - dobór personalny i zarządzanie kadrami - propedeutyka przedmiotu
- MS Excel

Adresaci szkolenia
Projekt jest skierowany do 96 dorosłych osób pracujących (w tym 89 kobiet i 7 mężczyzn) zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień kadrowych, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy zawodowej, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (nie ma wymogu delegowania przez pracodawcę). Projekt dotyczy osób z terenu województwa łódzkiego (osoby pracujące lub zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego).

Uczestnikami projektu mogą być w pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw - osoby zajmujące się problematyką personalną w firmach.

W związku z wyczerpaniem wszystkich miejsc dla kobiet w projekcje BHP i ochrona środowiska (założenie 50% kobiet i 50% mężczyzn), do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wyłącznie mężczyzn.

Miejsce szkolenia
Łódź, ul. Wróblewskiego 19A/6

Osoba kontaktowa
Anna Kozieł
tel.: 042 682 60 50
email: lodz@seka.pl

Źródło: edustacja.pl