Fundusze Europejskie
Bezpłatne szkolenia
Ostrów Wlkp. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Termin: 2012-08-25 - 2012-11-30
Skrócony opis szkolenia
Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników przedsiębiorstw wiedzy na temat pozyskiwania funduszy unijnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Opis terminu szkolenia
Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne; zakończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę w zakresie określonej tematyki.

Adresaci szkolenia
Osoby zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – wykonujące pracę na podstawie: umowy o pracę/powołania/wyboru/mianowania/spółdzielczej umowy o pracę.

Forma przyjmowania zgłoszeń
Dokumenty aplikacyjne będą dostępne w biurze projektu (ul. Żwirki i Wigury 17, 62-561 Ślesin) i na stronie www.przekwalifikujsie.pl; Dokumenty należy złożyć listownie lub osobiście w siedzibie biura.


Cel szkolenia

Zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego dla firm w ramach Funduszy Europejskich, poinformowanie o strukturze określonych funduszy i zasadach składania wniosków o dofinansowanie, zasadach konstruowania projektów inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz analiza finansowa projektów.


Opis metodyki szkolenia

Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne


Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i potwierdzające nabyte umiejętności.


Warunki ukończenia szkolenia

min.80% obecności na szkoleniu, podejście do egzaminu końcowego.

Miejsce szkolenia:

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 11

Kontakt w sprawie szkolenia
Joanna Jędrzejczyk, tel 519323895, przekwalifikujsie@nskonsulting.pl

Źródło: inwestycjawkadry.info.pl