Fundusze Europejskie
Dotacje publiczne
Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w województwie małopolskim
2012-10-05

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

 

W terminie od dnia 28 września 2012 r. do dnia 5 listopada 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje wniosku o dofinansowanie w ramach Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Poddziałanie 9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 28 września 2012 r. do 5 listopada 2012 r.

(decyduje data wpływu do WUP w Krakowie)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Miejsce składania wniosków:

Wnioski w ramach konkursu Programu Kapitał Ludzki składa się w:

siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

oraz w siedzibach Zespołów Zamiejscowych WUP:

Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;

Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu nr POKL/9.1.1/I/12 mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc  w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

27 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie:

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu, w tym Dokumentacja Konkursowa, dostępne są na stronie internetowej Programu Kapitał Ludzki w Małopolsce

Inne ważne informacje

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1,
e-mail: efs@wup-krakow.pl,
tel.: (12) 42 40 737;

Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl,
tel.: (18) 44 29 432;

Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie,
al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl,
tel.: (14) 62 69 543.

Linki:

Strona internetowa Programu Kapitał Ludzki w Małopolsce

 źródło: http://www.efs.gov.pl

Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter