Fundusze Europejskie

Na co możemy liczyć w 2013 roku?


Kilka miesięcy temu, zgodnie z obowiązującym system realizacji, rozpoczęto konsultacje planów działań dla poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. W przypadku priorytetów centralnych (I – V) propozycje te stanowią krótką lekturę – w przyszłym roku konkursów po prostu nie będzie. W regionach sytuacja z pozoru wygląda lepiej, bo postępowania mają być ogłaszane przez wszystkie województwa. Tyle tylko, że kwoty zaplanowane na poszczególne działania już na pierwszy rzut oka zniechęcają do podejmowania mrówczej pracy nad wnioskami.


Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

 

więcej»»»


 

[poprzednie artykuły]


Oferta finansowa
PZU  
Dane kontaktowe:
Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA


Adres
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Kontakt
Tel. 22 582 59 33, 22 582 25 76
Fax 22 582 25 11
www.pzu.pl
Gwarancja ubezpieczeniowa E-mytoGwarancja ubezpieczeniowa środowiskowa

Gwarancja ubezpieczeniowa Do Umowy z użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością
(Gwarancja ubezpieczeniowa E-myto)

Dla kogo

Gwarancja ubezpieczeniowa Do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto) przeznaczona jest głównie dla podmiotów, należących m.in. do branży transportowej, zobowiązanych  do zapłaty za przejazd w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków. Adresatami produktu mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą. Beneficjent gwarancji jest Skarb Państwa  reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Korzyści

  • spełnienie wymogu złożenia przez Użytkownika dróg krajowych zabezpieczenia wykonania zobowiązania,
  • możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności,
  • dostosowanie wzoru gwarancji E-myto do wymagań Beneficjenta,
  • zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego.

Zakres i przedmiot gwarancji
Przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, na wniosek którego gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za korzystanie z dróg krajowych lub ich odcinków. Gwarancja ubezpieczeniowa E-myto stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących Beneficjentowi wobec Zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji odpowiada wysokości potencjalnej płatności wraz z odsetkami ustawowymi.Informacje
Infolinia 801 102 102