Fundusze Europejskie
Przedsiębiorcy
Nabór wniosków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2010-08-24
W terminie od 4 października 2010 r. do 2 listopada 2010 r. Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 6/POKL//9/D.1.1/2010, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Kapitał Ludzki, obejmujących Temat: Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.

Termin składania wniosków.   

Od 4 października 2010 r. do 2 listopada 2010 r.

Termin roztrzygnięcia konkursu.     
Luty 2011 r.

Miejsce składania wniosków.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. E. Plater 1,
10-562 Olsztyn,
II piętro, pokój 303,
tel. 089 52 19 715/751/722
Punkt Przyjmowania Wniosków w godzinach od 8.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków.
Osobiście, kurierem lub pocztą.

Kto może składać wnioski.
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu oraz realizowania projektu w ramach POKL jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej, która działa w imieniu i na rzecz JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie.
W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych, których celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów, które wpisują się w temat: Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.

Kryteria wyboru projektów.     
Kryteria dostępu: beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria strategiczne:
1. Projekt jest realizowany w partnerstwie wielosektorowym. Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do kompleksowego upowszechnienia tematu poprzez wspólne zaangażowanie sektora publicznego, prywatnego i społecznego;
2. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym. Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej projektu, a tym samym do upowszechnienia skuteczniejszych rozwiązań, które w dalszej perspektywie przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy;
3. Grupę docelową odbiorców w projekcie stanowią wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Uwzględnienie powyższego kryterium pozwoli nie tylko na przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, ale również stworzy fundament przyszłej kariery zawodowej. Właściwe ukierunkowanie procesu dydaktycznego na efekty uczenia się już w najmłodszych latach, będzie szansą na rozwijanie talentów i pozwoli każdemu dziecku zrealizować swój potencjał, co przełoży się na świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej.

Procent dofinansowania projektu.     
100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu.     
2 912 857,00 złotych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
3 066 165,00 złotych

Wzór wniosku o dofinansowanie.
www.efs.warmia.mazury.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.
Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej w ramach Systemu Realizacji PO KL Projektodawcy przysługują dwa środki odwoławcze: protest i odwołanie. Protest jest wnoszony do i rozpatrywany przez IOK, zaś odwołanie jest wnoszone do i rozpatrywane przez IZ PO KL.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.

PROTEST
Wnioskodawca, którego projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli: w przypadku oceny formalnej:
1. Nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, w przypadku oceny merytorycznej:
a) nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60 proc. punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej),
b) otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60 proc. punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektu, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny wniosku.

Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
- po terminie,
- w sposób sprzeczny z pouczeniem,
- do niewłaściwej instytucji.
      
W odniesieniu do pkt. b ustawy bez rozpatrzenia pozostaje również protest, który:
- został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;
- został wniesiony jedynie za pośrednictwem faksu;
- został wniesiony przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie i którego wniesiony protest dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iż w przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niż wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do protestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie uprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpis z właściwego rejestru, ważne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia odpowiedniego dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia;
- został wniesiony od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;
- nie został oparty o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez Komitet Monitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;
- został wniesiony przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesu negocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;
- został wniesiony za pośrednictwem innej instytucji;
- dotyczy projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powody wyczerpania alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję.

W wyniku rozpatrzenia protestu IOK może:
a) rozpatrzyć protest pozytywnie (uwzględnić protest) – jeżeli na podstawie zebranych informacji i dokumentacji uzna, że sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektu nie zostało przeprowadzone w sposób właściwy i/lub że naruszono procedury mogące wpłynąć na bezstronność i prawidłowość oceny, a więc złożony protest był zasadny, albo
b) rozpatrzyć protest negatywnie (odrzucić protest) – w przypadku braku przesłanek do uznania, iż sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektu zostało przeprowadzone w sposób niewłaściwy i/lub nie doszło do naruszenia procedur mogących wpłynąć na bezstronność i prawidłowość oceny i złożony protest był niezasadny.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu IOK dokonuje ponownej oceny merytorycznej, jednak jedynie w zakresie tych elementów oceny pierwotnej projektu, które były przedmiotem procedury odwoławczej.

ODWOŁANIE
W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do IZ. Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii.  Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, zostało wniesione:
- po terminie,
- w sposób sprzeczny z pouczeniem,
- do niewłaściwej instytucji.

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez IZ.

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Zgodnie z art. 30c ustawy od negatywnego wyniku procedury odwoławczej, tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkich środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL Projektodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie mają zastosowanie Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter